TEAM

 
Summer Alhamash, AIA

Summer Alhamash, AIA

 
 
Cleveland Adams, AIA

Cleveland Adams, AIA

Steven Zmuda, AIA

Steven Zmuda, AIA

Baris Acar, P.E.

Baris Acar, P.E.

 
Aldo Badillo, AIA Associate

Aldo Badillo, AIA Associate

Mark Zeitler, AIA

Mark Zeitler, AIA

Krunal Kothari

Krunal Kothari

Aurelija Jara, AIA Associate

Aurelija Jara, AIA Associate

George Catechis

George Catechis

Taesoo Kim

Taesoo Kim

Yuta Kusakari

Yuta Kusakari

David Vaca, AIA Associate

David Vaca, AIA Associate

Dee Acar

Dee Acar

Nicole Rego

Nicole Rego

Hashim Ajlouni, AIA Associate, JEA

Hashim Ajlouni, AIA Associate, JEA

Nancy Eyeson

Nancy Eyeson